สารจากประธานกรรมการ

ตลอดปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำธุรกิจการรักษาพยาบาลทั้งใน ระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างสม่ำเสมอ เราได้รับการชื่นชมยอมรับว่าเป็นจุดหมายเพื่อการรักษาพยาบาลระดับโลกแห่งหนึ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล ทั้งนี้น่าจะเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาระดับสากล มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก และวัฒนธรรม เฉพาะ “บำรุงราษฎร์” ของการดำ เนินงานและบริการอย่างเป็นเลิศ

เศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปี2562 ชะลอตัวลง และปี2563 มีแนวโน้มว่าจะเผชิญกับปัญหาความท้าทายทำนองเดียวกันต่อเนื่อง ตามผลกระทบของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ หลายประเทศ ทั่วโลกได้ค่อยๆ หันไปใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัว และเริ่ม พิจารณาใช้นโยบายการคลังเพื่อประคับประคองการเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญรวมถึงสงครามการค้าและความ ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน, ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ผลลัพธ์จากการ ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และโรคใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตลาดต่างประเทศของโรงพยาบาลฯ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดหลักชาวต่างชาติอย่างเช่นผู้ป่วยจาก ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย(CLMV) ยังคง ไว้วางใจเข้ารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรคที่ซับซ้อนหรือโรคที่ต้องการแนวทางการดูแลรักษา จากสหสาขาวิชาตลอดจนความชำ นาญขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าทันสมัย

นอกจากนี้มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเปิดโอกาสมากมาย ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพของไทยให้เป็น ศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) ภายใน10ปี (2560-2569) กระตุ้นให้โรงพยาบาลเอกชนขยายตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยจากนานาชาติ โรงพยาบาลฯ อยู่ในสถานะที่ เหมาะจะจับตลาดต่างประเทศเหล่านี้เนื่องจากชื่อเสียงและพันธมิตร ของเราตลอดจนประสบการณ์กว่า 23 ปีของเราในด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพสากล

แม้ว่าตลอดปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกประเทศอย่างการชะลอตัวของการส่งออกและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างไรก็ตามความต้องการการดูแลรักษาและบริการคุณภาพสูงยังคงขยายตัวในภาพรวม กล่าวได้ว่า ธุรกิจบริการดูแลสุขภาพภาคเอกชนในประเทศเติบโตขึ้น ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคที่มีความสนใจประเด็นปัญหาสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนเรื่องสุขภาวะ อาหารที่เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทั้ง เพื่อการรักษาและการป้องกัน

ปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจด้าน สุขภาพนี้คือ ประชากรที่สูงวัยและรายได้ที่จับจ่ายได้ที่สูงขึ้น สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า ประเทศไทยกำ ลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 (คือ ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ13 ของจำนวนประชากร ทั้งหมด)

สังคมที่มีผู้สูงอายุจำ นวนมากถือเป็นปัจจัยบวกต่อ โรงพยาบาล โดยเฉพาะที่ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความ ซับซ้อนสูงในหมู่ผู้สูงวัย เนื่องจากโรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ ความชำนาญการเฉพาะทางในการดูแลตลอดจนเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่เทคโนโลยีที่ทำให้การแพทย์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากขึ้น ทั้งแม่นยำ และเข้าถึงมากขึ้นและยังมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มที่มีสถานะเศรษฐ สังคมระดับบน และประชากรชุมชนเมืองที่มากขึ้น

ตลอดปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ที่มีมากกว่า 5,000 คนซึ่งรวมถึงแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพเภสัชกรนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการบุคลากรอื่นๆ ในสหสาขาวิชาชีพ และในสายงานสนับสนุนและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลฯ ได้ลงทุนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี หลายด้านเช่นระบบสารสนเทศ TrakCareEMR ที่เชื่อมโยง ฐานข้อมูลผู้ป่วยเข้าด้วยกัน ระบบการตลาดดิจิทัล หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Genomics และTelemedicine เช่น แอพพลิเคชั่น Anywhere และ Telepharmacy ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการเสริมสร้างจุดแข็งของโรงพยาบาลฯ เราได้ลงทุน และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการดูแลรักษา เป็นการผนึกความเชื่อมั่นของผู้ป่วยและเพิ่มพูนชื่อเสียงอันโดดเด่นของเราในการรักษาพยาบาลขั้นสูง

การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในเครือข่าย โรงพยาบาลพันธมิตรของบำรุงราษฎร์ก็ก้าวหน้าต่อไปเช่นกัน ในโมเดลธุรกิจแบบใหม่ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มตลาดระดับกลางที่มีศักยภาพร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรที่สนใจและมีความพร้อม บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นแห่งแรกที่เข้าร่วมในช่องทางธุรกิจแบบใหม่นี้

ธุรกิจในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันอย่างรุนแรงมีการขยาย ธุรกิจโรงพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขยายโรงพยาบาล และการสร้างเครือข่ายใหม่ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่สูงขึ้น และยังเป็นการ สร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้เล่นในตลาดอีกด้วย กระนั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนต่อมา

ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นเป้าหมายของการมอบการรักษาที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยของเรา บทพิสูจน์ความสำเร็จของเราคือการที่ในแต่ละปีมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1.1 ล้านราย จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลกมอบความไว้วางใจเข้ารับการบริบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นอกจากนั้นเรายังได้รับการเผยแพร่ข่าวสารทั้งจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ และยังได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบอกถึงชื่อเสียงระดับโลกของเราเป็นอย่างดี

ท้ายนี้ในนามของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน) ผมในฐานะประธานกรรมการขอขอบคุณผู้ป่วย คู่ค้า ผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ไว้วางใจและสนับสนุนโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และที่สำคัญ ผมขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ตลอดจนแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกคน ที่ช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความเป็นบำรุงราษฎร์ในการมอบการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรแก่ผู้ป่วย องค์ประกอบทั้งหมดที่รวมเข้าด้วยกันนี้เองทำให้เรารักษาชื่อเสียงของการเป็น “โรงพยาบาลระดับโลก” ไว้ได้

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ