This printed article is located at http://bh-th.listedcompany.com/company_profile.html

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน เตียงจดทะเบียน 580 เตียง และความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทาง การแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการบริการผู้ป่วยนอก และการบริการ ผู้ป่วยใน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรอง ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองโปรแกรมการดูแลรักษา JCI’s Clinical Care Program Certification (CCPC) ในโรคหลอดเลือดสมอง (Primary Stroke Program), โรคเบาเหวาน (Diabetes Mellitus Program), โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease Program) และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Program) อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - HA) และได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพห้องปฎิบัติการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งสหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists หรือ CAP)

โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2559 2558 2557
รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม %
ธุรกิจการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  17,301 95.4 17,067 95.2 15,135 95.1
ธุรกิจการแพทย์
บจ.ไวทัลไลฟ์
100 321 1.8 293 1.6 225 1.4
ธุรกิจการแพทย์
บริษัท โซลซีเนียร์สทาวเวอร์แอลแอลซี
41 212 1.2 212 1.3 212 1.3
ธุรกิจการแพทย์
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์
100 17 0.1 0 0.0 0 0.0
รวมธุรกิจการแพทย์
  17,851 98.5 17,600 98.2 15,572 97.9
ธุรกิจให้เช่า
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  64 0.4 60 0.3 58 0.4
รวมธุรกิจให้เช่า
  64 0.4 60 0.3 58 0.4
อื่นๆ
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  189 1.0 249 1.4 262 1.6
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์
100 8 0.0 7 0.0 4 0.0
อื่นๆ
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100 5 0.0 8 0.0 12 0.1
อื่นๆ
บจ. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด
80 7 0.0 2 0.0 1 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
100 1 0.0 1 0.0 1 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส
100 1 0.0 2 0.0 0 0.0
รวมอื่นๆ
  211 1.2 269 1.5 280 1.8
รวม
  18,126 100.0 17,929 100.0 15,910 100.0

บริการของโรงพยาบาล:

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ไวทัลไลฟ์ ในกรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศ มองโกเลีย โดยรายได้หลักนั้นมาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.4% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 45 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 285 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอก ได้กว่า 5,500 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์ มีดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ภูมิแพ้
  • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • คลินิกเต้านม
  • คลินิกนมแม่
  • ศูนย์กุมารเวช
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์เบาหวาน
  • ศูนย์วินิจฉัยและบำาบัดรักษา
  • ศูนย์ไตเทียม
  • ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
  • ศูนย์หู คอ จมูก
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • คลินิกการได้ยินและการทรงตัว
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  • ศูนย์บำาบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
  • แผนกผู้ป่วยหนัก
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • ศูนย์โรคตับ
  • คลินิกความจำา
  • ศูนย์สุขภาพชาย
  • ศูนย์โรคระบบประสาท
  • ศูนย์โรคไต
  • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  • บำารุงราษฎร์ นิชดา แฟมิลี่ คลินิก
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำาเนิด
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
  • คลินิกกายภาพบำาบัดบำารุงราษฎร์ (อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์)
  • ศูนย์ผิวหนัง และ ความงามด้านผิวพรรณ
  • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำารุงราษฎร์
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์การแพทย์สำาหรับผู้เดินทาง
  • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Vitallife)
  • ศูนย์สูติ-นรีเวช

 2. บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต ในปี 2559 บริษัทได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งจุดสองล้านครั้ง โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในปี 2559 ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (% ของรายรับรวม)

การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ:
บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้มแข็ง บริษัทมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการประสานงานทางด้านการแพทย์ บริการล่าม บริการ ประสานงานกับบริษัทประกันภัย บริการรับย้ายผู้ป่วย บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ บริการต่อวีซ่า การติดต่อสถานทูต การต้อนรับ ที่สนามบินและการช่วยเหลือในการเดินทาง เป็นต้น บริษัทมีสำนักงานส่งต่อต่างประเทศ 35 แห่งใน 20 ประเทศ

ในปี 2559 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานครได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 630,000 ครั้ง โดยที่ประเทศที่ทำรายได้สูงสุดให้กับบริษัทสามอันดับแรกจะเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ โอมาน

รูปภาพต่อไปนี้ แสดงถึงรายรับของบริษัทแบ่งตามผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างประเทศห้าปีที่ผ่านมา

ผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างประเทศ (% ของรายรับรวม)

* หมายเหตุ ข้อมูลของผู้ป่วยต่างประเทศเป็นข้อมูลตามสัญชาติ ซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย (Expatriates) และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร:
ในปัจจุบันมีการให้บริการใน 5 อาคาร:

 1. อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 22 ชั้น โดย 10 ชั้นแรกเป็นชั้นจอดรถ และ 12 ชั้นบน เป็นคลินิกและบริการสนับสนุน ซึ่งรวมถึง ชั้นเพื่อบริการสนับสนุน เช่น แผนกต้อนรับและให้บริการผู้ป่วย และห้องประชุม และอบรมสัมมนา
 2. อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีเตียงจดทะเบียนในให้บริการ ผู้ป่วยใน 580 เตียง
 3. อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อเป็นคลินิก, หน่วยงานสนับสนุนทั้งทางการแพทย์และ หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป และมีพื้นที่จอดรถ 7 ชั้น คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
 4. อาคารไวทัลไลฟ์ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการของทางบริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยแบบครบวงจร บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินและวางแผนป้องกันโรคที่เกี่ยวกับวัยเฉพาะบุคคล พร้อมทั้ง ปรับสมดุลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
 5. อาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ ออฟฟิศ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นหอพัก พนักงานซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital, UBSD) ในประเทศมองโกเลีย:

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของมองโกเลีย ด้วยอาคาร 8 ชั้น และมีเตียงบริการผู้ป่วยในจำ นวน 88 เตียง


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.