สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2562 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีแห่งความเติบโตที่มั่นคงของบำรุงราษฎร์อีกปีหนึ่ง ซึ่งตลอดทั้งปีมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับตัวในด้านยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อธุรกิจการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็วและตอบสนองประสบการณ์เชิงบวกของผู้ป่วย ตลอดจนความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 39 ปีโรงพยาบาลฯ ได้มุ่งมั่นดำ เนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นผู้นำ และต้นแบบของ AdvancedTertiaryCareDestination ของภูมิภาคเอเชียซึ่งมุ่งหวังให้เป็นจุดหมายของการแพทย์ขั้นตติยภูมิที่มีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกจากบุคลากรที่มีคุณภาพสูงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มอบการดูแล ผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทรด้วยมนุษยธรรม การดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด และที่สำคัญที่สุด โรงพยาบาลฯ ยังมีวัฒนธรรม การดำเนินงานที่มุ่งความเป็นเลิศและยึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใส

หากมองย้อนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ว่าเหตุผลใดที่ผู้ป่วย จากทั่วโลกกว่า 1.1 ล้านรายในแต่ละปีโดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 632,000 ราย จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลกต่าง มอบความไว้วางใจที่สำคัญในชีวิตเดินทางเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยที่ผู้ป่วยให้ความสำคัญและตัดสินเลือกใช้บริการทางการ แพทย์ของโรงพยาบาลฯ ด้วยเรื่องหลักๆ อันได้แก่ แพทย์ที่มีความชำนาญสูงในหลากหลายสาขา ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีการลงทุนในการฝึกอบรมด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการลงทุนใน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการลงทุนในการสร้าง สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ตลอดจนการมุ่งมั่นในผลลัพธ์ของการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมและดีที่สุด

ความชำนาญการและประสบการณ์ของแพทย์นั้นถือเป็น หัวใจสำคัญของโรงพยาบาลฯ จึงได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Excellence Center ในต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการบริบาลในระบบสาธารณสุข เพื่อให้สามารถ ดูแลรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ การป้องกันการวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะ ทางที่มีประสบการณ์และความชำ นาญการขั้นสูง พร้อมด้วย นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการ แพทย์อาทิแผนกผู้ป่วยวิกฤต,ศูนย์หัวใจ,ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน, ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ, ศูนย์โรคระบบประสาท, ศูนย์หุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัด, ศูนย์จักษุเป็นต้นการที่โรงพยาบาลฯมีการพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มาอย่างเนื่องนั้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางในขั้นสูงในกลุ่มผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งล่าสุดมีการเปิดศูนย์ลิ้นหัวใจ เพื่อให้การดูแลรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจ โดยมีการรักษาหลายวิธีจนถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter aortic valve implantation หรือ TAVI) เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบอย่างรุนแรง

ทางโรงพยาบาลฯ ยังมีการพัฒนาเพิ่มบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิการเปิดศูนย์ลิ้นหัวใจ การเปิดคลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) รวมถึงการเปิด Afternoon Check เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันที่มีความต้องการเฉพาะส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก คือ 1378 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล หรือนัดแพทย์ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจหลักของโรงพยาบาลแล้ว ยังมีแผนการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลฯ โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (บริษัทย่อย) ได้มีโครงการร่วมลงทุนกับ บมจ. มั่นคงเคหะการ เพื่อเปิดบริการสถานพยาบาลด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Integrative Preventative and Wellness Sanctuary Services) ที่ บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี2563

ในด้านบุคลากรของบำรุงราษฎร์ในปีที่ผ่านมา มีการกำหนดค่านิยมหลักเพื่อเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติ สำหรับการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยของเราใน 3 ด้านหลักอันได้แก่ ความคล่องตัว (Agility) นวัตกรรม (Innovation) และความเอื้ออาทร (Caring) ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำ ให้ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมอบความไว้วางใจให้กับเรา และยังเป็นความโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับบำรุงราษฎร์และประเทศเสมอมา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและตรงกับความ ต้องการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการกำหนดแนวปฏิบัติตามค่านิยมหลักแล้วนั้น ทางโรงพยาบาลฯ ยังมีการตั้งหน่วยงาน Bumrungrad Academy ซึ่งมีหน้าที่หลัก ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ ของบำรุงราษฎร์ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยมีการใช้รูปแบบและสื่อที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมสัมมนา, การเรียนรู้แบบSimulation-basedlearning ตลอดจนการมีแอปพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้บุคลากรมีความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น

ท้ายนี้ในนามของกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู้ป่วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการร่วมกันสนับสนุน สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างดีเสมอมา