สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ดิฉันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยได้ร่วมงานกับแพทย์และบุคลากรทุกฝ่าย ทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์อันยั่งยืนที่ดึงดูดผู้ป่วยจากทั่วโลกให้เข้ามาทำ การรักษากับเรา ถึงแม้เราจะเผชิญหน้ากับความท้าทายในปี 2559 จากราคาน้ำมันที่ลดลงและภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เรายังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทำรายได้และผลกำ ไรได้เป็นอย่างดี

เรารู้สึกภาคภูมิใจในทีมงานของเราซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากกว่า 1,300 คนและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ผลการรักษาที่ดีที่สุดมาจากการมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและระบบงานที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้สามารถให้การบริบาลทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและให้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุด เรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาตรฐานการรักษาสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจาก College of American Pathologists (CAP) ที่บ่งบอกว่าห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐานเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาล แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้

เรามุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา เราเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น เราใช้แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น และทันท่วงที ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ เห็นได้จากอัตราการลาออกของพยาบาลลดลง การที่เราสามารถทำให้บุคลากรคงอยู่กับเราได้นานทำ ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งส่งผล ให้เราสามารถบริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสูงสุดแล้ว การเข้าถึง การดูแลรักษา เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยของเราให้ความสำคัญมาก ขึ้นเรื่อยๆ เพราะตระหนักในความต้องการนี้ เราจึงได้เปิดศูนย์การรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มคนไข้ที่มีความต้องการการบริบาลที่แตกต่างกัน เช่น เราเปิดคลินิกกายภาพบำบัดบริเวณเขตสาทรเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการรับการรักษาทางกายภาพบำบัด และเรายังเปิดคลินิกที่เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้การบริบาลขั้นปฐมภูมิและศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งนับว่าเป็นตลาด ผู้ป่วยต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเรา นอกจากนี้เรายังได้ปรับปรุงคลินิกที่หมู่บ้านนิชดา สำหรับโรงพยาบาลที่ประเทศมองโกเลีย เราได้เพิ่มการดูแลรักษาเฉพาะทางด้านกระดูก และด้านอายุรกรรม การลงทุนในลักษณะเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อการบริบาลทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

เรายังคงมุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการ ให้บริบาลแก่ผู้ป่วย เราได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวสู่การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพอย่าง ครบวงจรในปี 2560 ซึ่งทำ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา ผู้ป่วยเองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพของตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย ระบบเหล่านี้จะช่วยให้เราบรรลุพันธกิจในการให้การบริบาลทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โครงการรักษ์ใจไทยของเราได้ผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมามากกว่า 700 ราย นอกจากนี้เรายังได้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม และเรายังมีโครงการผ่าข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อีกทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลชุมชน ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือสังคมเหล่านี้ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กลยุทธ์โดยรวมของเรายังคงมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของ โรงพยาบาลโดยเพิ่มการให้บริบาลทางการแพทย์ใหม่ๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า รวมทั้งบุกเบิกตลาดที่มีความต้องการการดูแลรักษาขั้นตติยภูมิและยังไม่มีผู้ให้การบริบาลเช่นนี้ในท้องถิ่นนั้น เรายังมีการขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเราจะเปิดอาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์- เนชั่นแนลทาวเวอร์ในครึ่งหลังของปี 2560 หลังจาก เสร็จสิ้นการปรับปรุงอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 การปรับปรุงนี้ทำให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับการดูแลรักษาเฉพาะทางที่สำคัญ

แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้นำของสถาบันทางการแพทย์ เรายังคงสร้างแบรนด์ของเราต่อไปด้วย การสร้างความแตกต่างในแง่ผลลัพธ์ของการรักษา คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึง นวัตกรรมและการส่งมอบประสบการณ์การบริบาล ที่น่าประทับใจ การทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงคือหัวใจสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลที่เรามุ่งหวัง