คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
3. นายชอง โท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
4. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กรรมการการลงทุน
5. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์
6. นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการ
7. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
8. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท