คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการการลงทุน
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ, กรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชอง โท กรรมการ, กรรมการการลงทุนและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
10. นายอานนท์ วังวสุ กรรมการ

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท