คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
3. นายแพทย์นำ ตันธุวนิตย์ กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหาร
4. นายชอง โท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
5. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารร่วม, ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
6. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทุน
7. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท