หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องของวัตถุประสงค์ของบริษัท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8. ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 30 เพื่อให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ สำหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
12. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
13. หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
14. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น