ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย สาธิต วิทยากร 142,792,906 17.94
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.41
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 72,328,265 9.09
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 65,743,344 8.26
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,921,824 7.40
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 29,138,875 3.66
7 สำนักงานประกันสังคม 26,472,500 3.33
8 State Street Europe Limited 14,458,663 1.82
9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,955,600 1.75
10 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 13,340,532 1.68
  รวม 543,892,926 68.35

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ